Tilsyn for skoleåret 2019/2020 for Jersie Privatskole

Skolens navn og skolekode
Skolekode: 280467
Skolens navn: Jersie Privatskole

Tilsynsførende Bent Laub Faaborg


Som tilsynsførende på Jersie Privatskole er det min opgave at føre tilsyn med 

·         Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

·         At skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

·         At vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

·         At undervisningssproget er dansk.

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt, og ikke den enkelte elevs standpunkt. Efter aftale med skolens leder Johnny Larsen, har jeg udarbejdet en plan for tilsynet. Jeg har overværet undervisningen på skolen 4 dage: torsdag d.7.11., torsdag d.15.11., tirsdag d. 28.1. og onsdag d. 11.3.. 2020  Undervejs i forløbet har jeg talt med de forskellige undervisende lærere om undervisningen generelt og om forskellige didaktiske overvejelser.  Derudover har jeg haft samtaler med nogle elever bl.a. om, hvad de mener god læring er. 


Mine observationer:

Torsdag d. 7.11.

 

8,50: Engelsk i MY – 4. klasse.

Eleverne arbejder med forskellige skriftlige opgaver i engelsk grammatik. We are – you are – they are... etc. Der er en god stemning og alle elever arbejder med opgaverne. Jeg sidder ved et firmandsbord, hvor de alle er kommet til skolen indenfor det sidste halve år. De giver  udtryk for, at de er glade for at være på skolen. Der er kun tre elever i klassen, som har gået på skolen siden 0. klasse. Nu læser eleverne op af det, de har skrevet. Er det 1. 2. eller 3. person? Det tager lidt tid med at høre alle, hvilket betyder, at enkelte af eleverne falder lidt fra. Vi slutter timen med at lege hangman på engelsk.

 

10,20: dansk i 0. klasse.

I denne time arbejder eleverne med årets julekalender og dermed om landet Bangladesh. Eleverne laver deres egen bog med flag, tigre, puslespil og meget andet. Nogle elever arbejder i deres regnebog, efterhånden som de bliver færdige med deres arbejde i emnebogen.  Der er 12 elever i klassen og de har det trygt og godt. Vi slutter timen af med at lege hjørneleg. Alle eleverne er med og går meget op i legen. De synes det er rigtig sjovt.

 

12,00: Musik i Lamda – 5. klasse.

I denne lektion skal eleverne arbejde med årets Luciaoptog, som klassen skal stå for i år. Først øver eleverne Et barn er født i Bethlehem. De synger hele sangen igennem et par gange. Derefter arbejdes der specielt med de to første vers: hvor højt – og kan vi finde en fælles tonehøjde. Efter en lille pause synger eleverne Sancta Lucia og da sangen er nogenlunde på plads, går vi alle ind i O. klasse, hvor der er mulighed for at øve selve gangen i Luciaoptoget. Det går resten af timen med.

 

Torsdag. 21.11. 2019

 

9,00: Fysik/geografi/ biologi i 9. klasse.

Undervisningen foregår på Solrød Gymnasium, hvor skolen har lejet sig ind i nogle faglokaler, da skolen ikke selv råder over faglokaler i de pågældende fag. Det er dog ikke helt uproblematisk, da gymnasiet ofte inddrager lokalerne til egen undervisning. I dag sidder vi i biblioteket og eleverne arbejder med at forberede en prøveeksamen om to uger. Eleverne arbejder to og to med forskellige overordnede emner, eks.v. vand og plastik. Emnerne skal være tværfaglige og indeholde elementer fra alle tre fag. Eleverne arbejder målrettet og seriøst med deres opgaver og der er en god stemning i lokalet. 8. klasse er også på gymnasiet. De sidder i nogle lokaler og arbejder med tilsvarende opgaver. Her arbejder eleverne i grupper på to eller flere. Også hos 8. klasse arbejdes der godt med emnet.

 

10,30: Dansk i MY – 4. klasse.

Eleverne arbejder med fabler. Eleverne har læst fablen om ræven og storken højt for hinanden og nu løser de forskellige skriftlige opgaver til historien. Der arbejdes fint med opgaverne og der er en generel god stemning i klassen. Timen slutter af med at vi sammen hører nogle af elevernes svar.

 

12,00: Dansk i 7. klasse.

I dag skal eleverne høre et foredrag om terrorisme – tror de! I virkeligheden er det en teatergruppe fra Holbæk, som spiller et stykke om terrorisme. To skuespillere præsenterer sig som politiinspektør og psykolog og de gennemgår sammen nogle årsager til, at nogle bliver terrorister – hvordan man kan komme i risikozonen og 3 eksempler på nogle danske terrorepisoder. Det sidste eksempel  er dog opfundet og denne terrorist bliver præsenteret for eleverne og spillet mellem de tre aktører bliver så livagtigt, at en del af eleverne bliver meget beklemt ved situationen. På et tidspunkt bliver forestillingen afbrudt og eleverne får at vide, at det var et skuespil og ikke virkelighed. Der bliver god tid til at bearbejde stykket og de følelser, som eleverne har haft under forløbet. Et meget spændende og medrivende stykke og meget lærerrigt for eleverne.

 

Tirsdag d. 28.1. 2020

 

9,00: Dansk i 8. klasse.

Klassen læser to og to en tekst af Mette Thomsen: Plastik. De skal prøve at analysere teksten og finde ud af, hvad den handler om. Det er lidt svært for nogen. Mens eleverne læser teksten og prøver at finde ud af hvad den i virkeligheden handler om, har læreren elevsamtaler med  enkelte elever uden for døren.

 

9,55: Engelsk i 8. klasse.

Vi begynder med at se en film uden lyd og tekst. Derefter taler eleverne med læreren om begrebet, FOMO ( fear of missing out). Hvor mange er bange for at glip af noget på de sociale medier? Derefter ser eleverne på nogle undersøgelser om dette emne. Eleverne læser på skift højt fra undersøgelsen på engelsk og prøver at forklare, hvad de enkelte tal betyder.  Endelig får klassen en snak om, hvor meget de enkelte elever tjekker deres mobiler f.eks.om morgenen. Timen slutter af med at eleverne i grupper skal prøve at lægge lyd på de små film, de så i begyndelsen af timen.

Derefter havde jeg en samtale med tre elever fra 8. klasse. Hvornår er det god undervisning og hvad gør den gode ,lærer? En lærer skal være effektiv og sjov – men ikke snakke hele tiden. Derudover er det vigtigt, at læreren har styr på eleverne og ved hvor den enkelte er fagligt. Er der områder eller fag i savner på skolen? Vi kunne godt tænke os madkundskab. Vi har ikke så mange kreative fag, men det skal vi jo heller ikke op i til eksamen. En af eleverne sidder i elevrådet. Det er rimeligt nyt, at det er kommet rigtigt i gang. Der er bl.a. foreslået fra eleverne i de ældste klasser, at de tre ældste klasser ikke behøver at skulle ud i frikvarteret. Nu må vi se, hvad Johnny siger til det......

 

10,35: Matematik i 7. klasse.

I denne time arbejdes der individuelt med færdighedsregning. Når man er færdig med sine opgaver, kan man arbejder videre i en ekstrabog. Der arbejdes godt og koncentreret.

 

12,05: Dansk i 9. klasse.

Efter lidt oprydning efter frikvarteret gør vi klar til undervisningen. I denne time skal vi samle op på en musikvideo, som eleverne har set og gennemgå novellen Plastik.

I videoen, som er en musikvideo med Medina, skal eleverne på jagt efter symbolik, lys, farver, handling, klippeteknik. Alle deltager i at analysere videoen og der kommer mange spændende iagttagelser og ideer fra eleverne. Timen slutter med en walk and talk, hvor eleverne skal diskutere: Er Barbie et symbol på et eller andet?

 

Onsdag d. 11.3.

 

Musik i Gamma. 

Eleverne bliver delt op i 4 grupper med hver deres guitar. De skal nu øve sig på to forskellige riffs. Eleverne gør det så godt de kan og bagefter viser de hvad de har øvet sig på.

Det er et problem for skolen at der ikke findes et selvstændigt musiklokale, så musiktimerne for det meste må finde sted i en almindelig klasse. 

 

Min vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer

Jeg har i år overværet undervisning i dansk, matematik, fysik, engelsk og musik. Jeg har i alle skolens klasser oplevet en undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet. Med forståelse for elevernes forskellige baggrund, har undervisningen til tider været samlet klasseundervisning, gruppearbejde og til tider mere elevdifferentieret. Det faglige indhold har som udgangspunkt været alderssvarende og har taget sigte på at udfordre den enkelte elev, hvilket jeg i høj grad synes er lykkedes. Det er derfor mit indtryk at skolens lærere, med afsæt i sociale og faglige ståsteder, er ambitiøse på den enkelte elevs vegne.

 

Læringsmiljø

Læringsmiljøet er præget af at Jersie Privatskole er en lille og overskuelig skole. Skolen er dog i en fase, hvor elevtallet stiger og de pavilloner, som skolen har anskaffet efterhånden har svært ved at rumme de faciliteter og faglokaler, som skolen har behov for. Det betyder bl.a. at undervisningen i fysik og kemi foregår andetsteds og at musikundervisningen ofte foregår i et almindeligt klasselokale. Her i foråret 2020 er skolen i gang med at bygge en ny og større skole, og når den engang står færdig vil der være de faglokaler, som skolen har brug for. På Jersie Privatskole vægtes det gode læringsmiljø højt. Det betyder, at der generelt er et gensidigt tillidsforhold, respekt og en kammeratlig tone mellem voksne og elever og mellem eleverne indbyrdes. Derudover viser lærerne tydelig forståelse for den enkelte elevs faglige muligheder og dette muliggør en god og for den enkelte elev, alderssvarende tilrettelæggelse af undervisningen.           

 

Det psykiske arbejdsmiljø

På Jersie Privatskole er det mit klare indtryk, at det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt. Skolen har bl.a. udarbejdet en beredskabsplan i forhold til evt. mobning, skolen har derudover to elevråd – et for de yngste og et for de ældste elever og endelig er det mit indtryk, at skolens lærere i dagligdagen tager hånd om den enkelte og klassens generelle trivsel. Det hele underbygges af et godt samarbejde mellem skole og hjem. 

 

Samlet vurdering

Jeg kan konstatere, at jeg har mødt fagligt dygtige og engagerede lærere, som har udført en alderssvarende og kompetent undervisning tilrettelagt efter klassens og den enkelte elevs behov og evner.

Jeg har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om alle elever. Skolens undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet - også uden for skolen.

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere

At undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der almindelig forventes i folkeskolen

At skolens samlede undervisningstilbud også ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

At skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

At skolens undervisningssprog er dansk

 

Hillerød d. 29.4. 2020
Seneste nyt

Dialogmøde og flere billeder af den nye skole

28. januar 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk